Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka občianského združenia Tekov-Hont

Výzva pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.5. - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Vyhlásená: 28.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 76 500,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 

Výzva pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).  

Vyhlásená: 18.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 111 000,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

 

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 

Výzva pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúryVytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  

Vyhlásená: 7.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 284 250,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

 

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 

Vitajte na oficiálnej stránke OZ Tekov-Hont.

Logo

 


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Adresa sídla: Parková 2
  935 87  Santovka
IČO: 42211824
DIČ: 2023671881
Bankové spojenie:  PrimaBanka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK42 5600 0000 0025 2230 1002  
Telefón:  036/63 99 115

 

Meno a priezvisko Funkcia Kontakt E-mail
Ing. Ladislav Éhn predseda združenia 0944 559 945 predseda@tekov-hont.sk
Ing. Viera Gábršová, PhD. podpredseda združenia   podpredseda@tekov-hont.sk
Mgr. Monika Slížiková manažér 0911 764 700 monika.slizikova@tekov-hont.sk
Mgr. Katarína Sumeráková odborný administratívny asistent 0948 606 078 katarina.sumerakova@tekov-hont.sk
Mgr. Vladimíra Rišková ekonomický manažér 0905 397 655 vladimira.riskova@tekov-hont.sk
JUDr. Ladislav Lauko odborný administratívny asistent 0908 161 265 ladislav.lauko@tekov-hont.sk

 

Nájdete nás aj na  Facebook logo Logo OZ Tekov-Hont

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: OZ Tekov-Hont
Zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, predseda združenia
Sídlo:    Parková 2, 935 87 Santovka
IČO:      42211824
(ďalej len „prevádzkovateľ“)  

         
je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).


Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.


V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.


Zodpovedná osoba
V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu:

JUDr. Ladislav Lauko
ktorý
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.


Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.


Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
osobne: kancelária č. 9, 1. posch. Obecného úradu Santovka, Parková 2,

v stredu v čase od 10,30 – 15,30 hod.
telefonicky: +421 36/63 99 115
elektronickou poštou: ladislav.lauko@tekov-hont.sk


Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.


 


Úvodná stránka